ديوانه چون توبه كند

زنجير و زندان بشكند

از زلف ليلي حلقه اي

 بر گردن مجنون كنيد

Advertisements