حال همه خوب است

تمام روز هایم بوی دلتنگی میدهد

وتمام دلتنگی هایم  بوی سوختن

انگار خبری در راه است

فقط از خدا باید شعر بخواهم

شعری که در آن «ای کاش» نباشد.

با سر انگشت مگر بر تمام لحظه ها

خطی مورب میکشم

خطی که تا انتهای روزهای سوختنی

با تو بیاید.

شهریور ماه/86

بندربوشهر
Advertisements