بیا و بنشین بر پلک ترد شعر من

ونترس از استفهام لکنت و

جملات امری چشمانم

چه ماه سنگینی

                    امرداد

از این جمله ی امری نترس

من شما را دوست …

چه گفتم بانو …؟

ساعت سنگین

و هوای شرجی این بندر

برای عاشق شدن

برای جان کندن

اصلا جان می دهد برای با تو بودن

من شما را دوست…

اصلا شما مرا …؟

   مراد/86

بندر بوشهر 

Advertisements