1-نضامنامه ی ذهنی من وتو

در دست باد

و دل در گرو رفتن دارد.

2-من وتو سخت بیماریم

تنمان آبستن آبله

پا هایمان پینه بسته

و عرق می ریزیم

مثل تراکتوری که عشق می ورزد…

3-…

                عشق می ورزد….؟

Advertisements