سال بد….

سال بد

سال شکوه و شکایت

سال بد

در سال بد بند بند تنم پاره شد

دل در گرو دستی ندارم

به زمین تف نمی کنم

زمینی که برکت است

هر کجا چشم می چرخانم آسمان نیست

سکوت از بی کسی است

از گدایی

از هر چه نمی دانم

هر چه این حوالی….

                       سال بد٬ بد است. 

بهمن ماه /۸۵

بندر بوشهر

Advertisements