جنوبي…

 

۱-ما… جنوب

   ما رويا

 ما جنوب نگاه

جنوب دريا و تور و صيد دلها.

جنوب فقر

 جنوب نخل

 جنوب چپاول و حماسه و حماقت

و دل به دريا زدن مرد.

 

۲-جنوب اسب

جنوب برنو

جنوب تشنه ي اين همه صحبت

 و دست آدميان مانده در بند.

 

۳- جنوب گلدان گر گرفته ي شمعداني

و تصوير ناخداي پير در سفر

بنويسيد ماه نو ديدار تازه ي ما با شما

و دست كتاب شعر و شعور و حماسه

بيداد مي كند

هي بكوب ناخدا

مرواتون همه ي سال…

د

مممم

ا

مممم

……

بهمن/۱۳۸۵

Advertisements