ملاقات ممنوع….

تف به سر انجام عریان آدمی

جان می دهد عشق سر و ته

و دست از دار دراز دنیا کوتاه

و نطفه در بطن

                  .

                  .

                   .

                   عریانتر

ذکر او

وستاره های بی نشان من

و فرشته هائی که پیشاپیش مان راه می روند

و این درد گران بی درمان

شفا نویس دعا خواه

ایل بی وحشت است.

                             آذره ماه/۱۳۸۵…

Advertisements