برايم شعر بخوان….

برايم شعر بخوان

لبانت تردو شکستني

تو آينه

تو مادر بي تاب باراني

برايم شعر بخوان

از تو گفتن سخت و دشوار است

 تو بانو

 بانوي آبوار غزل

 شعر هم در بکارتت دوباره زاده ميشود

 بخوان

 بخوان عزيز بوسه هاي کودکي

 برايم شعر بخوان اي پاکتر ازسلاله باران

 تو خود تعبير سيب و گيلاسي

 اي آفتاب اشنا کي کناربندر تنم کناره ميکني

 ميان خواب من

 و دستان گرم تو

 چه اشکها که نريختم

و چه خون دلها که بحرمت نگاهت بر اين عشق تشک نزده

 برايم شعر بخوان…..

Advertisements