اوج تمنا….

برای» سماع «به پاس روح آسمانیشمن آن خورشیدم

 که حالی به حال است تا غروب کند

غریو غربتم را می شنوی؟

گیسوان خیس نابلدم را

بر شانه های تب آلود دریا می کشم

عشوه های نازم مغرورم

رو به پایان است می شنوی؟

اینجا چقدر فاصله هست

چقدر تنهایی است

با تمام گرمایم

رو به اتمامم می شنوی؟

تمام وجودم خسته است

بهارم تو را می جویم

اشکهای بام تمنایم

نا شکیبا و نجیب است می شنوی؟

                                         ۲۳ /تیر ماه/۱۳۷۸

                                                          بندر بوشهر

Advertisements