1-گفتیم شاعران تمام دنیا جمع شوند

تا تبسمی از تو را

به بهانه ی این دل گران سنگ نگران ما

وعلاقه ی از سر اعتماد شما

 دوباره و دگر باره معنا کنند.

حالا صدای زنجره می آید

صدای پولک ماهی و خلخال نقره

صدای گامهای ستاره هائی که سخت آبی اند

ستاره هائی که سخت بی تابند وتازه

اصلا برادر توامان تنهائیند

شانه هاشان تکیه گاه هق هق این بغض بی قرار

و آغوششان آوردگاه دیدار دوباره

و اشتیاق گونه هاشان سرخ صاعقه.

                              …… .

2-یادش به خیر آنروز ها برای هم ناز می کردیم

وعجیب همدیگر را دوست می داشتیم

بوسه بود و بوسه بود و بوسه

ودستانی که بی قرار

                        آزادی

                              بودند.

                                 …….. .

3-عشق و آزادی

….

..

در هم می پیچیدند

از اشک وضو می ساختیم

و بر سپیدی سجاده قامت آه و آرزو می بستیم.

قامت آزادی…

             …….

4-حالا صدای بال کبوتران خسته حرم می آید

صدای ستاره های بی پلاک من

مادر مینار سبزت کو؟

ستاره های بی پلاک من اشکبوس دردانه های زیبای گونه ات

و عشق….

و آزادی…

هماوردآغوش گرمت باد.

نگاه کن .قطار از راه رسیده…          

                                    ….. .

Advertisements