خنک آن قمار بازی که بباخت هر چه بودش

بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر…

Advertisements