سماع
نیایش،نیایشی دیگرگون
ستایش،ستایشی دیگرگون
نیایش و ستایشی در خور
                                  محبوب…!

Advertisements